Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://inowator.pl.

Niniejszy dokument przewiduje POLITYKĘ PRYWATNOŚCI stosowaną w działalności platformy www.mojekursy.com prowadzonej przez:

 1. BLOOM Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 22/5, 81–758 Sopot, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078909, NIP 5861725598 (zwanej dalej na potrzeby niniejszego dokumentu Administratorem Danych Osobowych).

Mając na uwadze założenia leżące u podstaw wprowadzenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO), niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI ma w zamiarze poszanowanie prywatności i zapewnienie bezpieczeństwa wszelkich danych i informacji – w tym danych osobowych – powierzanych przez osoby korzystające lub zainteresowane skorzystaniem z usług Administratora Danych Osobowych, w tym przez użytkowników strony internetowej pod adresem www.mojekursy.com, należącej do Administratora Danych Osobowych, przy jednoczesnym nastawieniu na umożliwienie sprawnego i efektywnego kontaktu pomiędzy stronami oraz na rozpoznawanie potrzeb i zachowań osób zainteresowanych i dostosowanie do nich oferowanych przez Administratora usług.

Ze szczególną starannością niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI obejmuje swoim zakresem ochronę danych osobowych osób fizycznych, przy czym pod pojęciem danych osobowych rozumieć należy wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak przykładowo: imię i nazwisko, pseudonim, numer identyfikacyjny, adres, numer telefonu/faksu, adres email, dane o geolokalizacji, identyfikator internetowy, numer rachunku bankowego, preferencje co do oferowanych usług, przedmiot zainteresowań – niezależnie od tego, jaką postać dane te przybierają (zmaterializowaną, zdematerializowaną), w tym w szczególności dane osobowe przetwarzane w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany.

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI ma zastosowanie niezależnie od tego, w jaki sposób doszło do kontaktu pomiędzy Administratorem Danych Osobowych a osobą zainteresowaną – może to być między innymi kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy, listowny, przez media społecznościowe, czy też chociażby skorzystanie z należącej do Administratora strony pod adresem www.mojekursy.com.

W niniejszym dokumencie – POLITYCE PRYWATNOŚCI – znajdziesz między innymi informacje o: (1) sposobach i (2) podstawach pozyskiwania oraz przetwarzania danych i informacji pochodzących od klientów Administratora oraz użytkowników niniejszego serwisu internetowego, (3) zasadach dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych przestrzeganych przez Administratora przy prowadzeniu przez niego działalności, w tym przy świadczeniu usług, a także (4) informacje o możliwości i trybie skorzystania przez zainteresowaną osobę fizyczną z przewidzianych prawem (w szczególności w RODO) uprawnień względem przetwarzanych przez Administratora danych osobowych tejże osoby.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI w niezbędnym po temu zakresie, podejmując bowiem interakcje z Administratorem Danych Osobowych lub wchodząc na stronę pod adresem www.mojekursy.com lub korzystając z niej i przesyłając poprzez nią jakiekolwiek dane – w tym dane osobowe –  akceptujesz warunki niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI, stosowane przez Administratora. Prosimy przy tym o zwrócenie uwagi, że opuszczając wskazaną stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę innego serwisu internetowego), użytkownik przechodzi do serwisu, w którym nie obowiązuje niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI, a Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez podmioty trzecie. Dotyczy to w szczególności podmiotów realizujących obsługę płatności za usługi świadczone w ramach serwisu www.mojekursy.com – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, u których obowiązują odrębne zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności.

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie przy tym prawo zmiany powyższej POLITYKI PRYWATNOŚCI poprzez umieszczenie jej obowiązującej treści na niniejszej stronie internetowej. Na zmiany w POLITYCE PRYWATNOŚCI mogą mieć wpływ zmiany w przepisach w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne, niezależne od Administratora czynniki, a nadto – pogłębienie lub usprawnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Informacje o wszelkich zmianach w POLITYCE PRYWATNOŚCI, jak i treść aktualnie obowiązującej POLITYKI PRYWATNOŚCI będą mogli Państwo zawsze znaleźć na stronie internetowej www.mojekursy.com.

 

Jakimi sposobami i w jakim zakresie mogą być pozyskiwane Twoje dane osobowe     i inne? 

Pozyskujemy i przetwarzamy jedynie dane osobowe podane dobrowolnie przez daną osobę fizyczną, za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies lub web beacons, o czym szczegółowo dalej.

Podczas wizyty na stronie internetowej www.mojekursy.com, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, takie jak adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania oraz zapewnienia sprawnej obsługi serwisu i nie są kojarzone z danymi osobowymi poszczególnych użytkowników.

Na naszej stronie www.mojekursy.com znajdziesz adres e-mail: mojekursy@mojekursy.com, służący do bezpośredniego kontaktu z Administratorem Danych Osobowych w jakiejkolwiek sprawie. Pisząc do nas prosimy podać dane takie jak: imię i nazwisko, zwrotny adres email/telefon, opis zapytania – podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przygotowania i udzielenia przez Administratora Danych Osobowych odpowiedzi na zgłoszone zagadnienie. Podane przez Ciebie dane nie będą przy tym wykorzystywane przez Administratora w żadnym innym celu, chyba że w sposób wyraźny wyrazisz na to zgodę np. zapiszesz się do newslettera.

 

Ponadto, w związku czy przy oferowaniu oraz realizacji usług lub w celu nawiązania pomiędzy stronami kontaktu Administrator Danych Osobowych może pozyskiwać i przetwarzać między innymi następujące dane osobowe niezbędne lub potrzebne dla prowadzenia działalności przez Administratora Danych Osobowych:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania i korespondencji;
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu;

Dane osobowe mogą być pozyskiwane przez Administratora Danych Osobowych między innymi poprzez:

 1. formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na niniejszej stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag;
 2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych poza stroną internetową w jakikolwiek możliwy sposób – na stronie internetowej znajdują się informacje o siedzibie Administratora, numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z Administratorem skontaktować;
 3. osobisty kontakt z osobą świadczącą usługi w imieniu Administratora Danych Osobowych – podanie swoich danych osobowych w formularzu udostępnionym użytkownikom w trakcie kursu lub szkolenia;
 4. ewidencjonowanie danych o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach internetowych należących do Administratora – prowadzony może być rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na niniejszej stronie internetowej, URL odwiedzane po wizycie na niniejszej stronie oraz inne odwiedzane strony. Gromadzone mogą być również statystyki na temat liczby wejść na stronę oraz odsłon strony, przy czym Administrator nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony;
 5. korzystanie z zasobów strony internetowej należącej do Administratora Danych Osobowych – gromadzone mogą być informacje o użytkownikach niniejszej strony internetowej za pośrednictwem mechanizmów takich jak “cookies” lub “web beacons”, przy czym:
  • „cookies” – to małe pliki tekstowe nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez niniejszy serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Używamy ich dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu, zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego serwisu oraz stałego udoskonalania naszego serwisu internetowego, czyniąc go jeszcze przyjaźniejszym i lepiej dostosowanym do potrzeb użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być znaczne ograniczenie funkcjonalności lub optymalności przy korzystaniu ze strony internetowej mojekursy.com;
  • „web beacons” – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innego podmiotu. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. W związku z tym

że, web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień cookies w przeglądarce.

 

Na jakiej podstawie prawnej mogą być pozyskiwane i przetwarzane Twoje dane osobowe i inne? 

W ramach działalności serwisu www.mojekursy.com polegającej na świadczeniu usług z zakresu prowadzenia szkoleń i kursów Administrator Danych Osobowych pozyskuje i przetwarza dane osobowe osób fizycznych w sposób sporadyczny i subsydiarny względem wskazanego wyżej podstawowego przedmiotu działalności. Administrator Danych Osobowych nie pozyskuje przy tym do przetwarzania danych osobowych wrażliwych w rozumieniu art. 9 RODO, takich jak przykładowo informacje o pochodzeniu rasowym/etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, biometrycznych, dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane są każdorazowo przez Administratora Danych Osobowych w granicach dozwolonych przez art. 6 przez RODO, wyłącznie na następujących podstawach:

 • na podstawie zgody wyrażonej przez osobę fizyczną na przetwarzanie jej danych osobowych w danym celu lub;
 • gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub;
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub;
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej lub;
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych lub przez stronę trzecią, chyba że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

 

W jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe i inne? 

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały pozyskane i wykorzystywane stosownie do zakresu, obszarów i kategorii przetwarzania danych dozwolonych prawem. Ponadto dokładamy wszelkich działań, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych w sposób rzetelny i przejrzysty dla osób, których dane dotyczą.

Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów, dla jakich dane zostały pozyskane.

Przetwarzamy i przechowujemy dane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały pozyskane, a przez okres dłuższy, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszeń praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdrażamy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przetwarzanym danym osobowym stopień bezpieczeństwa umożliwiający zapewnienie poufności, integralności oraz rozliczalności co do przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody osób, których dotyczą, chyba że udostępnienie tych danych jest niezbędne lub potrzebne dla realizacji umowy pomiędzy stronami lub dla ochrony uzasadnionych interesów Administratora, przy czym wszelkie udostępnienie danych osobom trzecim odbywa się na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub umowy powierzenia. W szczególności Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie możliwość powierzania pozyskanych danych osobowych podmiotom bieżąco z nim współpracującym, takim jak: administracji państwowej i organom wymiaru sprawiedliwości, służbom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT i usługi o charakterze sieciowym, kancelariom prawnym i audytorskim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że Administrator uprzednio poinformuje o tym osobę fizyczną, której dane mają być przekazane.

 

W jakim celu mogą być wykorzystywane pozyskane dane osobowe?

Dane osobowe pozyskane przez Administratora Danych Osobowych mogą być wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby kontaktu pomiędzy stronami oraz do celów oferowania i realizacji usług przez Administratora Danych Osobowych, a nadto – dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. rozliczenia podatkowe.

W przypadku wyrażenia przez osobę fizyczną zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe tej osoby (szczególnie: adres email, numer telefonu) będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach Administratora Danych Osobowych lub jego partnerów biznesowych. Podanie danych, jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia otrzymywanie komunikacji marketingowej.

W przypadku formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronach internetowych Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celu bezpośredniego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapytaniem.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora w celach statystycznych.

 

Jakie prawa przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane i jak skorzystać z tych praw? 

Administrator Danych Osobowych w pełni respektuje prawa przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza, na podstawie powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym w szczególności prawo osoby fizycznej do:

 1. uzyskania informacji o przetwarzaniu przez Administratora Danych Osobowych jej danych osobowych oraz dostępu do nich;
 2. żądania sprostowania danych osobowych, uzupełnienia lub zmiany;
 3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych;
 6. wycofania udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach Administratora Danych Osobowych, w tym marketingu bezpośredniego jego usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a cofnięcie będzie skuteczne z momentem dowiedzenia się o nim przez Administratora Danych Osobowych, przy czym Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych wobec cofnięcia zgody tylko wtedy, gdy przetwarzanie nie będzie możliwe na innej, prawnie dopuszczalnej podstawie.

Osoba, której dane przetwarza Administrator Danych Osobowych, może skorzystać ze swoich uprawnień, o których mowa powyżej, poprzez skierowanie do Administratora Danych Osobowych wiadomości mailowej na adres mojekursy@mojekursy.com, w której przedstawione i opisane zostanie zgłaszanie przez nią żądanie, w taki sposób, że możliwa będzie jego realizacja.

Wypełniając obowiązek przewidziany w RODO, informujemy, że osoba, której dane osobowe przetwarzamy, ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

W razie jakichkolwiek pytań, uwag czy innych kwestii co do stosowanej przez Administratora Danych Osobowych POLITYKI PRYWATNOŚCI – prosimy o kontakt mailowy pod adresem  mojekursy@mojekursy.com  – postaramy się pomóc Ci dowiedzieć się więcej o ochronie Twoich danych osobowych!

Close Menu